a
oj-shid
طراح سایت: اوج‌شید ojshid.com
کپی رایت 2019
تمامی حقوق محفوظ است.
09132672047 - 09929791329

می‌توانید همین الان با ما تماس بگیرید

شبانه‌روزی

ساعات کاری : ۲۴ ساعت

جستجو
فهرست
 

۳۱ مشخصه * برای انجام اسباب کشی منزل در اصفهان چیست؟

نظم بار > اسباب کشی منزل در اصفهان  > ۳۱ مشخصه * برای انجام اسباب کشی منزل در اصفهان چیست؟

۳۱ مشخصه * برای انجام اسباب کشی منزل در اصفهان چیست؟

حمل اثاثیه منزل | اسباب کشی منزل در اصفهان | نظم بار | nazmbar

حمل اثاثیه منزل | اسباب کشی منزل در اصفهان | نظم بار | nazmbar

عنوان مقاله بسته بندی اثاثیه
دپارتمارن اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات ۹۰۰ كلمه
زمان مطالعه ۹ دقيقه

فهرست مطالب

پس از دریافت این داده ها، PCA PLMA را فراخوانی می کند!

PLMA را فراخوانی  کنیدActionP مجموعه LA2  حمل اثاثیه  !

SET تماس با “مخزن منطق check_sequence_result D درست استEND؟

پایان برایپایان برایاگر اشتباه است_منطق! D درست است سپس !

پس از ترکیب سایر منابع اطلاعاتی، مانند توالی فرآیند!

با مقایسه داده های لجستیک بلادرنگ با منطق فرآیند؟

فهرست تصاویر

شکل ۱ حمل اثاثیه  منزل

شکل ۲ اسباب کشی منزل اصفهان

پس از دریافت این داده ها، PCA PLMA را فراخوانی می کند!

تا وضعیت فرآیند حمل اثاثیه منزل و منطق درگیر را به ترتیب بررسی کند.(ب) ActivityPLA3 کامپیوتر. این الگوریتم برای نمایش اطلاعات مورد نیاز به رابط کاربری با استفاده از نمایشگراست () زمانی عمل می کند که سایر عوامل وظیفه Wnished را برای آن ارسال کنند. این اطلاعات شامل وضعیت فرآیند به روز شده، راه حل پیشنهادی برای یک مشکل خاص و گاهی اوقات یک پیام هشدار است.۳٫۳٫۳٫ عامل نظم بار  دستکاری منطق اسباب کشی منزل در اصفهان فرآیند (PLMA)نقش عامل دستکاری منطق فرآیند (PLMA) این است که اطمینان حاصل کند که توالی فرآیند لجستیک در توالی و منطق درست اجرا می شود. شکل ۱ حمل اثاثیه منزل را نشان می دهد.

این شامل دو فعال یت است: (الف) بررسی توالی فرآیند، و (ب) بررسی منطق فرآیند. PLMA پس از دریافت، شروع به انجام این دو فعالیت می کندg یک درخواست از PCA با مشاهده مداوم مجموعه ای از محیط های بلادرنگ۳۶۴ H.K.H. چاو و همکاران / سیستم های مبتنی بر دانش ۲۰ (۲۰۰۷) ۳۵۷-۳۷۲جدول nazmbar  ۲وظایف PCAعامل ارتباطی فرآیند عامل (PCA)ماموریت به عنوان یک کانال ارتباطی بین عوا اسباب کشی منزل در اصفهان مل و عوامل عمل می کندرابط کاربریActivityPLA1 برای بررسی توالی فرآیند PLMA را فراخوانی کنیدActionPLA1 Send_msg(PCA، PLMA، check_process_sequence،مجموعه داده)ActivityPLA2 برای بررسی منطق فرآیند.

حمل اثاثیه منزل | نظم بار | nazmbar

حمل اثاثیه منزل | نظم بار | nazmbar

شکل ۱ حمل اثاثیه منزل

 PLMA را فراخوانی  کنیدActionP مجموعه LA2  حمل اثاثیه منزل !

Send_msg (P CA، PLMA، check_process_logic، داده)ActivityPLA3 نمایش اطلاعاتنمایشگر ActionPLA3 (مجموعه داده)جدول ۳وظایف PLMAعامل دستکاری منطقی فرآیند عامل (PLMA)ماموریت تضمین می کند که یک فرآیند با ترتیب و ترتیب درست اجرا می شودمنطقActivi tyPLMA1 تشخیص می دهد که آیا توالی فرآیند صحیح است یا خیرActionPLMA1 check_process_sequence (مجموعه داده)

ActivityPLMA1 تشخیص حمل اثاثیه منزل می دهد که آیا منطق فرآیند صحیح است یا خیرActionPLMA2 check_process_logic (مجموعه داده)جدول ۴قانون ۱ PLMA برای بررسی صحت توالی فرآیند اصلیقانون PLMA 1: check_process_sequence (رشته job_id، string process_id، اسباب کشی منزل در اصفهان string process_nature)IF process_nature D start AND preceding_process_status ! D “C”سپسSET check_sequence_result D نادرستتماس send_msg با “PLMA”، “PKSA”، “search_solution”، job_id، process_id، check_sequence_result ELSE.

SET تماس با “مخزن منطق check_sequence_result D درست استEND؟

IFتماس send_ msg با “PLMA”، “PUA”، “update_process_status”، job_id، process_id، check_sequence_result جدول ۵قانون ۲ PLMA برای بررسی صحت منطق فرآیندقانون PLMA 2: check_process_logic (رشته job_id، string process_id، vector proc ess_instance، vector instance_value)جستجوی فرآیند”، job_id، process_id، RETURNING constraint_name، constraint_node، constraint_value.

برای هر process_i حمل اثاثیه منزل nstance در لیست برای هر constraint_name در لیستIF process_instance D constraint_name سپسCALL compare WITH proc اسباب کشی منزل در اصفهان ess_instance, instance_value, constraint_value, constraint_operator RETURNING compare_resultIF compare_result ! D مطابقت داردتنظیم check_logic_result D نادرست اشتباه_منطق D درست را تنظیم کنیدتماس send_msg با “PLMA”، “PKSA”، “search_solution”، job_id، process_id، compare_resultEND IF.

پایان برایپایان برایاگر اشتباه است_منطق! D درست است سپس !

تنظیم check_logi c_result D درست استEND IFتماس send_msg با “PLMA”، “PUA”، “update_process_status”، job_id،process_id،check_logic_resultپایان برایمنبع توضیات مجموعه دادهconstrain_name محدودیت مرتبط با منطق فرآیندمخزن فرآیند (به عنوان مثال ز اسباب کشی منزل در اصفهان مان).constrain_operator شامل: >، <، D، > D، <D منطق فرآیندمخزنconstrain_value مقدار PredeWned منطق Processمخزن محدود (مثلاً ۲۰ دقیقه).compare_result “کمتر از” یا “بیشتر از” compare()یا “تطابق”check_logic_result نتیجه بررسی منطقی check_process_logic().

یا درست یا غلطwrong_l حمل اثاثیه منزل ogic نشان می دهد که آیا منطق درست است check_process_logic()یا نه داده های ذهنی نشان دهنده وضعیت فعلی فرآیند لجستیک است. جدول ۳ وظایف PLMA را خلاصه می کند.داده های محیطی آنهایی هستند که از نمونه فرآیند دریافت می شوند که توسط ی اسباب کشی منزل در اصفهان ک عضو staV از طریق کف دست ارسال می شود. داده های RFID شامل اطلاعات مربوط به وضعیت منبع (بیکار/در حال پردازش)، مکان و هویت staV_id، sku_id، و تجهیزات_id و غیره است. آنها از PCA دریافت می شوند.

 پس از ترکیب سایر منابع اطلاعاتی، مانند توالی فرآیند!

و منطق فرآیند از م حمل اثاثیه منزل خزن دانش، PLMA شروع به تشخیص اطلاعات فرآیند می‌کند تا از طریق استفاده از مجموعه‌ای از قوانین، به یک توالی فرآیند درست برسد. دو الگوریتم PLMA به نام‌های Activity1 و Activity2 در زیر نشان داده شده‌اند.(i) فعالیت PLMA1. این الگوریتم صحت توال ی فرآیند اصلی را بررسی می کند. PLMA Wrst وضعیت فرآیند(های) قبلی یک فرآیند را از مخزن فرآیند بازیابی می کند و سپس توالی فرآیند را مطابق با قوانین نشان داده شده در جدول ۴ بررسی می کند.  شکل ۲ اسباب کشی منزل در اصفهان را نشان می دهد.

اگر فرآیند(های) تکمیل حمل اثاثیه منزل شده باشد/تکمیل شده است، عامل نتیجه دنباله بررسی را به عنوان “نادرست” تنظیم می کند. تحت این شرایط، PKSA را برای جستجوی مناسب نیز راه اندازی می کند راه حل به طور همزمان پس از آن، وضعیت فرآیند را در PUA به روز می کند.(II) فعالیت PLMA2. این الگ اسباب کشی منزل در اصفهان وریتم صحت منطق فرآیند را بررسی می کند. همانطور که در جدول ۵ نشان داده شده است، PLMA Wrst تابع search () را برای بازیابی منطق فرآیند، یعنی constraint_name، constraintt_node و con-straint_value، از مخزن منطق فرآیند فراخوانی می کند.

اسباب کشی منزل در اصفهان | نظم بار | nazmbar

اسباب کشی منزل در اصفهان | نظم بار | nazmbar

شکل ۲ اسباب کشی منزل در اصفهان

با مقایسه داده های لجستیک بلادرنگ با منطق فرآیند؟

هر رویداد غیرعادی حمل اثاثیه منزل شناسایی می شود. در نتیجه، PLMA از PKSA برای جستجوی دانش فرآیند مربوطه برای مقابله با چنین رویدادی نظم بار  استفاده می کند. در نهایت، آن را باوضعیت اسباب کشی منزل در اصفهان فرآیند در PUA به روز می شود.۳٫۳٫۴٫ عامل جستجوی دانش nazmbar  فرآیند (PKSA)وظیفه اصلی PKSA جستجوی دانش فرآیند مربوطه از مخزن دانش فرآیند است.

جایی که دانش در قالب نمادین، متنی یا عددی ارائه می‌شود؟

دانش فرآیند نه تنها شامل یک تصمیم فرآیند در محیط فرآیند.

فعلی است، بلکه شامل یک اقدام پیشگیران؟

برای جلوگیری از هرگونه غیرعادی است.

سپس نمونه(های) فرآیند دریافتی را با منطق(های) ؟

فرآیند از قبل Wned یک به یک با تابع مقایسه () مقایسه می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

})(jQuery)